Brexit Vouchers

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van Brexit? Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Welke alternatieve markten zijn er voor mijn producten na Brexit? Moet ik de logistieke processen van mijn bedrijf aanpassen? Als u zakendoet met het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) kan Brexit grote gevolgen hebben voor uw onderneming.

 

Gevolgen van Brexit
Breng de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in kaart met de Brexit Impact Scan. Blijkt dat u gevolgen gaat ondervinden, vraag dan de Brexit-voucher aan. Daarmee kunt u subsidie krijgen voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Voor wie?
U kunt de Brexit-voucher aanvragen als u:

  • een Nederlandse mkb-onderneming bent. Niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
  • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Waarvoor kunt u een Brexit-voucher aanvragen?
U kunt een Brexit-voucher aanvragen voor:

  • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten;
  • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

De diensten waarop de voucher betrekking heeft:

  • voorzien niet in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager;
  • behoren niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Waarde Brexit-voucher
Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw.

De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Budget
Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 3.950.000. Dit budget geldt voor de Brexit-vouchers en de coachings-, missie- en kennisvouchers van de regeling Starters International Business.

Voorwaarden externe deskundige
De externe deskundige moet voldoen aan de volgende eisen:

  • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;
  • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;
  • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers. Deze organisatie heeft als een van de kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.

Brexit-voucher aanvragen
U kunt de Brexit-voucher aanvragen via mijn.rvo.nl. Kies daarvoor ‘Aanvragen’ onder het blokje Direct Regelen. U hoeft bovenaan de pagina niet in te loggen. Om uw aanvraag in te dienen heeft u eherkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Bij de aanvraag dient u de aanvrager een cv van de adviseur/externe deskundige bij te voegen. Ook levert u een gespecificeerde offerte aan, waarin staat voor welke activiteiten de voucher wordt ingezet. Deze offerte mag niet ouder zijn dan één maand op het moment van indienen van de aanvraag.

RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Geldigheid
Een voucher is 6 maanden geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moet binnen deze periode plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden. Een voucher is niet overdraagbaar.

Na afloop van de werkzaamheden
Na aflevering van het advies draagt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst digitaal over aan de adviseur. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. U betaalt zelf het bedrag resterende boven de € 2.500 en de btw.

Publicatie Staatscourant
Staatscourant (Publicatiedatum: 29 maart 2018)

Bron: RVO.nl

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.