Een circulaire economie kan niet zonder logistiek

Een circulaire economie kan niet zonder logistiek 

Terugblik op de Logistieke Dag Limburg 2024

Heerlen, 1 juli 2024

Op woensdag 26 juni 2024 vond in Heerlen de jaarlijkse Logistieke Dag Limburg (LDL) plaats. Dit traditionele kennis- en netwerkevenement werd georganiseerd door het European Logistics Centre Limburg (ELC Limburg). De 22e editie werd in samenwerking met Reinigingsdiensten Rd4, Logistiek Bereikbaar en Fontys gehouden. Het evenement belichtte de cruciale rol van logistiek in het ondersteunen van duurzame en circulaire ketens.

Ongeveer 100 deelnemers kregen een exclusieve rondleiding door het nieuwe textielsorteercentrum van Reinigingsdiensten Rd4. In dit centrum komen textielstromen van huishoudens uit diverse gemeenten in Zuid-Limburg samen. Rd4 zet hier 70 medewerkers in om de levensduur van textiel te verlengen op verschillende manieren. 

Logistieke Dag Limburg 2024

 

Rondleiding textielsorteercentrum door Roger Wetzels, Directeur Rd4. Foto: Anne Rovers, Rd4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van nieuwe kennis en netwerken 

Miranda Volker, de dagvoorzitter van de Logistieke Dag Limburg 2024, verzorgde de officiële opening van het programma. In haar openingsspeech benadrukte ze het belang van de Logistieke Dag Limburg, waar kennisdeling centraal staat en netwerken essentieel is voor het starten van samenwerkingen die cruciaal zijn in een circulaire wereld. Miranda ging in gesprek met de organiserende partijen over hun bijdragen aan de circulaire economie en waar ze trots op zijn.  

Roger Wetzels, algemeen directeur van Rd4, gaf aan hoe Rd4 circulariteit integreert in de dagelijkse werkzaamheden en in het sociale domein, met een sterke focus op gemeenschapsbijdrage en duurzame praktijken. Bob Joosten van het European Logistics Centre Limburg onderstreepte de cruciale rol van een sterke netwerkvereniging bij het delen van kennis en het starten van circulaire samenwerkingen. Freek Boele van Logistiek Bereikbaar lichtte toe hoe zijn organisatie lokale ondernemers ondersteunt bij het navigeren door de uitdagingen van duurzaamheid en circulariteit. 

Introductie organiserende partners door dagvoorzitter Miranda Volker. Foto: Anne Rovers, Rd4

Praktijkgericht onderzoek naar energietransitie en circulaire ketens 

Victor Verboeket, Professor Supply Chain Innovation van Fontys, lichtte toe dat logistiek fundamenteel is voor de ontwikkeling van nieuwe netwerken die aangepaste eisen stellen aan inkoop, productie, distributie, het toevoegen van waarde en consumptie.  

Verboeket gaf een inzichtelijke lezing over de cruciale impact van logistiek op de circulaire economie. Hij lichtte de R-ladder toe, een model dat de mate van circulariteit binnen organisaties illustreert door processen als reuse, recycle, refurbish, repair, reduce en refuse te benadrukken en de rol van logistiek uit te lichten. 

Verboeket benadrukte dat een werkelijk circulaire economie niet alleen zal resulteren in meer vervoersstromen, maar dat er ook een sterke nadruk moet zijn op de reductie van emissies. Hij besprak het belang van nieuwe wetgevingen, zoals de Critical Raw Material Act en de Corporate Sustainability Reporting Directive, die essentieel zijn voor het verminderen van de ecologische voetafdruk. Verder kondigde Verboeket het project BioBased Circular aan. Chemelot is bezig met een grote circulaire transitie, dat de overgang naar biobased plastics, kunststoffen en bouwmaterialen faciliteert en circulaire processen in de chemische industrie promoot als model voor een duurzame industrie. Fontys is er heel trots op dat in dit groeifonds de rol van netwerkvorming en ketenoptimalisaties gewaarborgd wordt. 

Verboeket sloot zijn presentatie af met de oproep voor een radicale gedragsverandering in consumentengedrag maar ook in bedrijfsgedrag. Bewust consumeren, afvalscheiding, en het nemen van beslissingen gebaseerd op duurzaamheid in plaats van enkel kosten, gemak en efficiëntie. 

Presentatie Victor Verboeket, Professor Supply Chain Innovation van Fontys. Foto Anne Rovers, Rd4

Duurzame grondstoffeninzameling bij Rd4 

Jeroen Reijns, Manager Operations bij Reinigingsdiensten Rd4, gaf een presentatie over succesvolle circulaire initiatieven gericht op het duurzaam inzamelen van grondstoffen bij Rd4. Reijns benadrukte dat materialen die traditioneel als afval werden beschouwd, nu waardevolle grondstoffen zijn geworden die actief worden verzameld en hergebruikt. 

Rd4 speelt een cruciale rol in het verzamelen van grondstoffen binnen de gemeenten in de regio Parkstad, waaronder kledingstukken, elektronische apparaten en zowel wit- als bruingoed. Jeroen demonstreerde hoe de R-ladder praktisch wordt toegepast, aan de hand van het voorbeeld van een container. Het bedrijf verzamelt en analyseert data om de inzamelroutes te optimaliseren, wat leidt tot een efficiënter en duurzamer inzamelproces. Deze aanpak helpt niet alleen de ecologische voetafdruk te verminderen, maar ondersteunt ook de transitie naar een circulaire economie. Bovendien bestaat het potentieel dat kunstmatige intelligentie (AI) in de toekomst een nog grotere rol zal spelen in het verder verduurzamen van deze processen. 

Presentatie Jeroen Reijns, operations manager bij Rd4. Foto Anne Rovers, Rd4

EXPO met praktijkvoorbeelden 

Na een korte pauze volgde de EXPO ‘Duurzame ketensamenwerkingen in Limburg’, waarin diverse bedrijven hun samenwerkingsinitiatieven presenteerden om de logistieke impact op het milieu te minimaliseren. RD4 presenteerde hun BEST zakken voor boeken, elektra, speelgoed en textiel, die bijdragen aan een circulaire afvalinzameling. Wessem Port Services Group toonde hoe ze landbouwfolies verwerken tot nieuwe materialen. Green Collective demonstreerde hun duurzame afvalinzameling in de gemeente Maastricht. Deze initiatieven tonen aan hoe samenwerking binnen de sector kan leiden tot aanzienlijke milieuvoordelen.  

 

EXPO. Foto: Anne Rovers, Rd4

EXPO

EXPO

Logistiek Limburg is sterk en geeft vertrouwen in ontwikkeling circulaire economie 

In deze circulaire transitie is de Provincie Limburg een belangrijke partner om het logistieke landschap in Limburg vorm en inhoud te geven. Mede om deze reden trad Stephan Satijn, Gedeputeerde van de Provincie Limburg, als laatste spreker op. Hij gaf een lezing over de rol van de provincie in het ondersteunen van de transitie naar circulariteit, met het ambitieuze doel om tegen 2050 een volledig circulaire provincie te zijn. Tijdens zijn presentatie benadrukte Satijn de belangrijke ondersteunende maatregelen die de provincie neemt om deze transitie te faciliteren. 

Na zijn lezing kregen de aanwezige ondernemers de gelegenheid om vragen te stellen over de specifieke ontwikkelingen en ondersteuningsmechanismen die de provincie biedt om de circulaire transitie te realiseren. Satijn uitte zijn vertrouwen in de Limburgse ondernemers, mede dankzij de sterke logistieke sector in de regio, de goed vervlochten netwerken en de snelle samenwerking tussen ondernemers. 

Presentatie Gedeputeerde van Economische zaken en Financieën Provincie Limburg

Key take-aways: Circulariteit zet supply chains op hun kop 

Inhoudelijk werd de dag afgesloten door dagvoorzitter Miranda Volker, die een bondige samenvatting gaf van de kernpunten en discussies van de dag. Zij benadrukte dat in een circulaire wereld waarschijnlijk meer vervoersstromen op gang komen. Daarnaast zullen er ook wetgeving en beleidsmaatregelen vanuit zowel de nationale overheid als de provinciale besturen op komst zijn, waarmee ondernemers in de nabije toekomst te maken zullen krijgen. Ze wees op de cruciale rol van onderwijs- en kennisinstellingen, evenals andere organisaties, in het ondersteunen van deze ondernemers. Deze instellingen zijn essentieel om theoretische kennis praktisch toepasbaar te maken en de ondernemers te helpen navigeren door deze nieuwe regelgevingen. 

De Logistieke Dag Limburg 2024 werd afgesloten met een netwerkmoment, waar deelnemers de kans kregen om in een informele setting van gedachten te wisselen en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Dit bood een uitstekende gelegenheid voor alle aanwezigen om nieuwe connecties te leggen en te discussiëren over de diverse inzichten en kennis die gedurende de dag gedeeld waren. De dag onderstreepte het belang van samenwerking en innovatie in het streven naar een duurzamere logistieke sector.  

Bekijk de Aftermovie:

https://www.youtube.com/watch?v=UatDKq0g-iE 

Overige foto’s (Anne Rovers, Rd4):

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.