Resultaten korte impactscan Coronavirus op de Logistieke sector in Limburg

Resultaten korte impactscan Coronavirus op de Logistieke sector in Limburg

In de periode 26 maart tot en met 1 april hebben ELC Limburg, KennisDC Logistiek, BISCI en LIOF op verzoek van Provincie Limburg een enquête uitgezet onder bedrijven in de netwerken van deze 3 instanties. Het doel van de enquête is om een indicatie te krijgen van de impact van het Coronavirus op bedrijven uit de Logistieke sector in Limburg. De enquêtevragen hebben betrekking op de knelpunten die bedrijven als gevolg van het virus nu ervaren én op langere termijn (3 maanden) verwachten én welke behoeften de bedrijven hebben aan ondersteuning van de overheid en/of brancheorganisaties.

De enquête is door 44 respondenten (volledig) ingevuld. De meerderheid van de respondenten is werkzaam in ‘transport en overslag’ (47,7%) en de ‘logistieke dienstverlening’ (50,0%). Voor wat betreft bedrijfsgrootte: de meerderheid van de respondenten zijn werkzaam in een klein bedrijf (45% werkt in een bedrijf tot 50 medewerkers) of juist in een groot bedrijf met meer dan 100 medewerkers (45% van de respondenten). De respondenten zijn werkzaam bij bedrijven verspreid over Limburg, waarbij de overgrote meerderheid werkzaam is in de 4 ‘grote’ steden in Limburg. Wat opvalt is dat ongeveer 10% van de respondenten werkzaam is in een gemeente buiten Limburg.

Op de vraag “Welke knelpunten ervaart u nu?” gaven de respondenten een breed spectrum aan antwoorden. Op deze vraag konden respondenten meerdere antwoordmogelijkheden geven. De overgrote meerderheid van de gegeven antwoorden hebben betrekking op ‘omzetderving’, ‘het wegvallen van vraag/afzet/markt’, ‘verstoringen in de supply chain’, ‘een tekort aan liquide middelen’ en ‘HRM-problemen zoals veiligheid van werknemers en ziek personeel’. Het lijkt er op dat respondenten met name gericht zijn op knelpunten in relatie tot het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf.

Uit de antwoorden op de vraag “Welke knelpunten de respondent op de lange termijn (over 3 maanden) verwacht?”, valt nadrukkelijk af te leiden dat men t.o.v. de situatie nu – naast omzetderving – meer financiële problemen verwacht zoals ‘tekort aan liquide middelen’, ‘niet kunnen uitbetalen van personeel’, ‘mogelijkheden om vaste kosten te betalen’ en een toename aan ‘openstaande betalingen’.

Als laatste werd aan de respondenten de vraag gesteld “Welke behoefte aan ondersteuning van de overheid of branche organisaties heeft u naast de geboden ondersteuning?”. Ook op deze vraag kon de respondent meerdere antwoorden geven. De overgrote meerderheid van de respondenten heeft concrete behoefte aan financiële regelingen en middelen zoals structureel kapitaal, overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) en belastingvrijstelling c.q. uitstel van belasting. De overheid voorziet hier inmiddels grotendeels in, met name door de genomen maatregelen uit het steunpakket voor ondernemers en zzp-ers. Daarnaast is er veel behoefte aan advies, zowel advies voor het opzetten van een crisisplan, internationaal handels-transportadvies en met name advies voor werknemers (over werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst) én werkgevers (inzake juridische mogelijkheden en m.b.t. arbeidsvoorwaarden). Tot slot heeft een klein aantal respondenten behoefte aan mentale of psychische hulp, ICT ondersteuning i.v.m. thuiswerkend personeel en HR-advies.

Bekijk alle resultaten hier.

Lid worden

Bent u nieuwsgierig geworden naar de toegevoegde waarde van ELC Limburg voor uw organisatie / uw toegevoegde waarde voor ELC Limburg? Maar nog niet overtuigd van een lidmaatschap? Wij lichten graag één en ander toe in een persoonlijk gesprek.